องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา :: www.makluakao.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ผลปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
กิจการสภา
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง
จดหมายข่าว
คู่มือสำหรับประชาชน
แผนจัดหาพัสดุประจำปี
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
รายงานการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
คู่มือการปฏิบัติราชการ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า
ส่วนการศึกษา
 
นางอุบลวรรณ คุณกันหา
เจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี
รักษาการหัวหน้าส่วนการศึกษา ฯ
   
นางมลิวรรณ เมษมานนท์
นายโอภาส  ภูครองนาค
นักวิชาการศึกษา
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
นางสาวสมปอง บดวิชัย
นางสุธีราภรณ์ ศิลา
นางณิชกานต์ ขุนสูงเนิน
ผู้ดูแลเด็กเล็ก เด็กอนุบาลและปฐมวัย
ผู้ดูแลเด็กเล็ก เด็กอนุบาลและปฐมวัย
ผู้ดูแลเด็กเล็ก เด็กอนุบาลและปฐมวัย

นางปราณี พลศรี
นางสุนีย์ นามทัศน์
นางอมรรัตน์ ยุนกระโทก
ผู้ดูแลเด็กเล็ก เด็กอนุบาลและปฐมวัย
ผู้ดูแลเด็กเล็ก เด็กอนุบาลและปฐมวัย
ผู้ดูแลเด็กเล็ก เด็กอนุบาลและปฐมวัย
นางสาวสะใบแพร ศิลา
นางจิราลักษณ์ ทองเจือ
นางสาวสาธิตา จันทรโสภณ
ผู้ดูแลเด็กเล็ก เด็กอนุบาลและปฐมวัย
ผู้ดูแลเด็กเล็ก เด็กอนุบาลและปฐมวัย
ผู้ดูแลเด็กเล็ก เด็กอนุบาลและปฐมวัย
นางเมฆตา  สุนทรผอบทอง
นางสาวนิตยา บินสันเทียะ
นางสาวยุพาวรรณ  ชนสูงเนิน 
จ้างเหมาผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กเล็ก เด็กอนุบาลและปฐมวัย
จ้างเหมาผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กเล็ก เด็กอนุบาลและปฐมวัย
จ้างเหมาผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กเล็ก เด็กอนุบาลและปฐมวัย