องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา :www.makluakao.go.th
 
 
 


โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เพื่อเพิ่มศักยภาพ ประจำปีงบประมาณ 2564


องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า โดยสำนักปลัด ได้จัดโครงการฝึกอบรมอาสาสม้ครปัองกันภัยฝ่ายพลเรือน  เพื่อพัฒนาศักยภาพ ประจำปีงบประมาณ 2564  ระหว่างวันที่ 7- 8 มีนาคม 2564  ซึ่งได้เชิญวิทยากรจากสถานีดับเพลิงและกู้ภัย บางแค กรุงเทพมมหานคร ได้มาให้ความรู้ในการดับเพลิง  การผจญเพลิง และการให้ความช่วยเหลือจากเหตุอัคคีภัย   การซ้อมแผลการผจญเพลิงร่วมกับมูลนิธิสว่างแสงธรรมสูงเนินสงเคราะห์  ร่วมถึงการรับฟังการอบรมให้ความรุู้ในเรื่องการกู้ชีพ (CPR)  โดยมีท่านนายกเอกชัย พรหมพันธ์ใจ เป็นประธานเปิดการอบรม 

2021-08-01
2021-04-08
2021-04-07
2021-04-02
2021-03-25
2021-03-22
2021-03-14
2021-03-09
2021-03-06
2021-03-05