องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา :www.makluakao.go.th
 
 
 


พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สูงอายุ โรงเรียนสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตำบลมะเกลือเก่า รุ่นที่ 2


ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิติและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลมะเกลือเก่า ได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สุงอายุที่ผ่านหลักสูตร "การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตผุู้สูงอายุ โรงเรียนผุ้สูงอายุตำบลมะเกลือเก่า รุ่นที่ 2  (2562-2564)  เมื่อวันศุกร์ที่  19   มีนาคม  2564  ณ ศูนย์เรียนรุ้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริเขาสามสิบส่าง  โดยได้รับเกียรติจากนายแพทย์ ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็นประธานในพิธี ซึ่งมีผุ้สุงอายุเข้ารับมอบประกาศนียบัตรจำนวน 50  คน 

2021-08-01
2021-04-08
2021-04-07
2021-04-02
2021-03-25
2021-03-22
2021-03-14
2021-03-09
2021-03-06
2021-03-05