องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา :www.makluakao.go.th
 
 
 


โครงการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564


ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า ได้จัดโครงการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล ผู้บริหาร สมาชิก อบต. พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ระว่างวันที่ 2, 4-5 เมษายน 2564  ณ ศูนย์เรียนรุ้เศรษฐกิจพอเพียงฯ สามสิบส่าง ตำบลมะเกลือเก่า  อำเภอสูงเนิน และ บ้านไร่คุณนาย อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี การส่งเสริมให้พนักงานให้ความสำคัญและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส  การมีคุณธรรม จริยธรรมในการทำงาน ลดความขัดแย้งและสร้างการมีส่วนร่วมในการทำงาน

2021-08-01
2021-04-08
2021-04-07
2021-04-02
2021-03-25
2021-03-22
2021-03-14
2021-03-09
2021-03-06
2021-03-05