องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา :www.makluakao.go.th
 
 
 


อบต.มะเกลือเก่า จัดโครงการอบรมอาสาสมัครปกป้องสถาน (อสป.)


อบต.มะเกลือเก่า จัดโครงการอบรมอาสาสมัครปกป้องสถาน (อสป.) รุ่นที่ 2 เพื่อให้ประชาชนในตำบลมะเกลือเก่าเกิดความรัก ความสามัคคี ความเป็นชาติไทยที่มีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมและยึดเหนี่ยวจิตใจ ตลอดจนได้รับการเผยเเพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนชาวไทย ให้มีความอยู่ดีกินดี เป็นปกติสุข ประเทศชาติมีความมั่นคงยั่งยืน และเพื่อสร้างวัฒนธรรมทางการเมือง การปกครองในระบบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ให้ถูกต้องตามทำนองครองธรรมและจารีตประเพณี การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ใช้เวลาในการจัดกิจกรรม 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 28-30 กรกฎาคม 2553 ณ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนวังรางพิทยาคม ซึ่งได้รับความร่วมมือจากตัวแทนประชาชนทั้ง 20 หมู่บ้านๆ ละ 10 คน รวมทั้งสิ้น 200 คน เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ นอกจากนั้น ประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการยังได้รับความรู้ เรื่องการผลิตปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพและสารสกัดจากธรรมชาติป้องกันศัตรูพืชภาคฤษฎีและภาคปฏิบัติ จาก ร.ต.อ. สามารถ นารถสูงเนิน วิทยากรอินทรีย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และวิทยากรผลิตพืชอินทรีย์ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรในพระราชดำริ ซึ่งสามารถนำความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้กับการทำเกษตรในครัวเรือน เพื่อลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มกำไร สร้างรายได้ให้กับครัว ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
2020-06-14
2020-05-25
2020-04-14
2020-02-14
2019-12-23
2019-11-25
2019-09-25
2019-09-15
2019-08-14
2019-08-02