องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา :www.makluakao.go.th
 
 
 


กองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.มะเกลือเก่า (สปสช.)จัดโครงการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาด้านสายตา(แว่นแก้วตาใส)


กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.มะเกลือเก่า (สปสช.)จัดโครงการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาด้านสายตา(แว่นแก้วตาใส)จัดโครงการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาหาด้านสายตาให้กับประชาชนในตำบล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (แว่นแก้ว ตาใส) โดยการประชาสัมพันธ์ค้นหาผู้มีปัญหาทางหาสายตา เพื่อตรวจคัดกรองโรคตาโดยผู้เชี่ยวชาญทางตาด้วยเครื่องตรวจวัดสายตาระบบคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย และมีโอกาสในการปรึกษาปัญหาด้านสายตารวมถึงการตรวจวัดสายตาอย่างถูกวิธี พร้อมประกอบแว่นให้กับประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไปที่มีปัญหาทางสายตา เพื่อเป็นการเพิ่มสวัสดิการสังคมผู้ประสบปัญหาด้านสายตาและเป็นการรณรงค์ให้ประชาชน มีความห่วงใยในสุขภาพตาของตนเอง อีกทั้งเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพื่อเติมฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๔๖ และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ (๑๐) กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีหน้าที่ในการสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส นอกจากนี้ ยังจัดให้มีการตรวจคัดกรองนิ่วให้กับผู้เข้ารับการตรวจสายตา และประชาชนในตำบลมะเกลือเก่า เพื่อตรวจคัดกรองเบื้องต้น ซึ่งงหากพบว่ามีนิ่วในร่างกาย อบต.มะเกลือเก่า ก็นำตัวเข้ารับการผ่าตัด หรือสลายนิ่ว ในโรงพยาบาลโคราชเมโมเรียล ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ทำ MOU ร่วมกับ อบต. เพื่อให้การรักษาผู้ป่วยโรคนิ่ว
2021-09-17
2021-09-09
2021-08-01
2021-04-08
2021-04-07
2021-04-02
2021-03-25
2021-03-22
2021-03-14
2021-03-09