องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา :www.makluakao.go.th
 
 
 


โครงการรณรงค์และฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่า “ ป่าชุมชนเขาสามสิบส่าง–เขาเขียวป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสูงเนิน ” ประจำปี พ.ศ.2559


              การจะป้องกันไฟป่าได้นั้นต้องเน้นที่มนุษย์  โดยการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องไฟป่าและสร้างจิตสำนึก ให้รักและหวงแหนป่าไม้  ตระหนักถึงปัญหาและผลเสียที่เกิดขึ้นจากไฟป่า  รวมทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนให้เป็นแนวร่วมในการดำเนินการป้องกันไฟป่าในพื้นที่ต่อไป
              ฉะนั้น  เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ดังกล่าวองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า จึงได้ร่วมมือกับศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติที่ 206  ป่าสูงเนิน  สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)  กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 2  และศูนย์ฟื้นฟูป้องกันไฟป่าจังหวัดนครราชสีมา  จัดทำโครงการรณรงค์และฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่า  “ ป่าชุมชนเขาสามสิบส่าง – เขาเขียว ป่าสงวนแห่งขาติ ป่าสูงเนิน ” ประจำปี พ.ศ. 2559  ขึ้น
2020-06-14
2020-05-25
2020-04-14
2020-02-14
2019-12-23
2019-11-25
2019-09-25
2019-09-15
2019-08-14
2019-08-02