องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา :www.makluakao.go.th
 
 
 


จดหมายข่าว องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า ประจำปีงบประมาณ 2562


          เนื่องด้วยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่อก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๔๖ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บรายได้ประเภทต่างๆ ของท้องถิ่น อาทิ เช่น ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตลอดจนรายได้อื่นตามที่กฎหมายกำหนด

          ดังนั้น เพื่อให้การจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอความร่วมมือจากท่านผู้มีหน้าที่ต้องเสียภาษีในเขตองคืการบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า ประจำปี ๒๕๖๒ ประเภทใดประเภทหนึ่งหรือหลายประเภท ดำเนินการดังนี้

          ๑. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

          ให้เจ้าของทรัพย์สินหรือผู้รับมอบอำนาจยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินเพื่อชำระภาษีต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ตั้งแต่ เดือนมกราคม ๒๕๖๒ ถึง เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

          ๒. ภาษีบำรุงท้องที่

           ให้เจ้าของที่ดิน ผู้ครอบครองที่ดิน ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ตั้งแต่เดือนมกราคม ๒๕๖๒ ถึง เดือนเมษายน ๒๕๖๒

          ๓. ภาษีป้าย

          ให้เจ้าของป้ายหรือผู้ครองป้ายที่แสดงชื่อหรือยี่ห้อ เครื่องหมายในการประกอบการค้าหรือกิจการอื่นๆ เพื่อการหารายได้ที่ตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า ให้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ตั้งแต่ เดือนมกราคม ๒๕๖๒ ถึง เดือนมีนาคม ๒๕๖๒

          อนึ่ง ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีสามารถติดต่อขอรับแบบแสดงรายการพร้อมยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีได้ที่งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ในวันและเวลาราชการ ตามกำหนดระยะเวลาดังกล่าวข้างต้น

2020-06-14
2020-05-25
2020-04-14
2020-02-14
2019-12-23
2019-11-25
2019-09-25
2019-09-15
2019-08-14
2019-08-02