องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา :www.makluakao.go.th
 
 
 


ประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดการชำระภาษี ประจำปีงบประมาณ 2562


องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดการชำระภาษี ดังนี้

๑. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

enlightenedกำหนดระยะเวลายื่นแบบ

- ยื่นแบบภาษีโรงเรือนและที่ดิน ตั้งแต่เดือน ม.ค. - ก.พ. ของทุกปี

enlightenedหลักฐานการขอชำระภาษี

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

- สำเนาทะเบียนบ้าน

- ใบเสร็จของปีที่ชำระภาษีล่าสุด

enlightenedสถานที่ยื่นแบบชำระภาษี

- งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า

๒. ภาษีบำรุงท้องที่

enlightenedกำหนดระยะเวลายื่นแบบ

- ยื่นแบบภาษีบำรุงท้องที่ ตั้งแต่เดือน ม.ค. - เม.ย. ของทุกปี

enlightenedหลักฐานการขอชำระภาษี

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

- สำเนาทะเบียนบ้าน

- ใบเสร็จของปีที่ชำระภาษีล่าสุด

enlightenedสถานที่ยื่นแบบชำระภาษี

- งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า

๒. ภาษีป้าย

enlightenedกำหนดระยะเวลายื่นแบบ

- ยื่นแบบภาษีป้าย ตั้งแต่เดือน ม.ค. - มี.ค. ของทุกปี

enlightenedหลักฐานการขอชำระภาษี

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

- สำเนาทะเบียนบ้าน

- ใบเสร็จของปีที่ชำระภาษีล่าสุด

enlightenedสถานที่ยื่นแบบชำระภาษี

- งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า

2020-06-14
2020-05-25
2020-04-14
2020-02-14
2019-12-23
2019-11-25
2019-09-25
2019-09-15
2019-08-14
2019-08-02