องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา :www.makluakao.go.th
 
 
 


"อบรมศึกษาดูงานพัฒนาคุรูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดอบต.มะเกลือเก่า..ยกระดับคุณภาพมาตราฐานการจัดการเรียนการสอนเด็กปฐมวัย"


"อบรมศึกษาดูงานพัฒนาคุรูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดอบต.มะเกลือเก่า..ยกระดับคุณภาพมาตราฐานการจัดการเรียนการสอนเด็กปฐมวัย"
@กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม อบต.มะเกลือเก่า จัดโครงการพัฒนาศักยภาพครูและผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พัฒนาคุณภาพมาตรฐาน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหลักธรรมาภิบาล และศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.ไทยสามัคคี เพื่อเพิ่มขีดความสามารถบุคลากรครูและครูผู้ช่วยในการจัดมาตราฐานการเรียนการสอน และการสร้างเสริมพัฒนาการเด็กเล็กให้มีความพร้อมทั้งด้านสติปัญญา ร่างกาย สังคม อารมณ์ จิตใจ มีพื้นฐานที่ดีก่อนเข้าสู่วัยเรียน #เด็กวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้า #มะเกลือเก่าเมืองน่าอยู่

2021-08-01
2021-04-08
2021-04-07
2021-04-02
2021-03-25
2021-03-22
2021-03-14
2021-03-09
2021-03-06
2021-03-05