องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา :www.makluakao.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2552
Updated March, 14 2020

กองสวัสดิการสังคม ฯ


นางอาภรณ์ สิงหเศรษฐกิจ
หัวหน้าส่วนสวัสดิการสังคม
 
นางสาวอนงค์นุช  เหาะสูงเนิน
นักพัฒนาชุมชน


นางสาวลูกปู สง่าจันทรวงศ์
นางสาววัชรีพร  เมาสูงเนิน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน