องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา :www.makluakao.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2552
Updated March, 14 2020

สภาพทางเศรษฐกิจ

อาชีพ
           ประชากรส่วนใหญ่ของตำบลมะเกลือเก่า ประมาณร้อยละ 90 ประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม และการรับจ้าง โดยทำการเกษตร ในพื้นที่ราบลุ่มของตำบลจะทำนาเป็นส่วนใหญ่ ส่วนในเขตที่ราบสูงมีการทำไร่มันสำปะหลัง ข้าวโพด และอ้อย การประกอบอาชีพเกษตรกรรมยังอาศัยสภาพตามภูมิอากาศ คือ อาศัยน้ำฝนเป็นหลัก จะมีพื้นที่ประมาณ 10,000 ไร่ เท่านั้นที่มีระบบน้ำชลประทาน
           การประกอบอาชีพของคนในตำบลมะเกลือเก่า สามารถจำแนกเป็น 5 กลุ่ม ดังนี้
           1. อาชีพเกษตรกรรม มีทั้งการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ กล่าวคือ การปลูกพืชไร่ ได้แก่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง ข้าว อ้อยโรงงาน ประเภทผลไม้ ได้แก่ การเลี้ยงโคนม โคเนื้อ นกกระจอกเทศ การเลี้ยงไก่พันธุ์พื้นเมือง ไก่พันธุ์เนื้อ การเลี้ยงสุกร และสัตว์จำพวกปลาต่าง ๆ
           2. อาชีพรับจ้าง มีทั้งรับจ้างในภาคการเกษตร เช่น การเก็บผลผลิต การปลูก การไถไร่ การใส่ปุ๋ย และการรับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรม รับจ้างขับรถ และรับจ้างทั่วไป
           3. อาชีพค้าขาย ได้แก่ การเปิดร้านทั่วไปเพื่อขายสินค้าอุปโภค บริโภค ภายในครัวเรือน
           4. อาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ/ลูกจ้างของรัฐ
           5. อาชีพอื่นๆ ได้แก่ ไพหญ้าคา ทำที่นอน ทำหมอน ตัดเสื้อผ้า เป็นพนักงานในบริษัท ฯลฯ
หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล
  ธนาคาร   แห่ง
  โรงแรม   แห่ง
  ปั๊มน้ำมัน และ ก๊าซ 6 แห่ง
  โรงงานอุตสาหกรรม 4 แห่ง (โรงฟักไข่, โรงงานทำขนมปัง, โรงงานผลิตอิฐบล็อก,โรงสี)
  โรงสี 10 แห่ง
 
 
กลุ่มอาชีพ
           การรวมกลุ่มเพื่อประกอบอาชีพการเกษตร มีทั้งกลุ่มธรรมชาติ และกลุ่มที่ทางราชการจัดตั้งขึ้น โดยแยกออกได้ดังนี้
                      1. การรวมกลุ่มตามธรรมชาติ
                      2. กลุ่มที่ทางราชการจัดขึ้น
 
สินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
           สินค้าของกลุ่มแม่บ้าน ตำบลมะเกลือเก่า ที่ขึ้นชื่อและสามารถส่งออกจำหน่ายตามร้านค้าทั่วไป ได้แก่
                      • กลุ่มแปรรูปผ้าไหมโคคูน หมู่ 1 บ้านมะเกลือเก่า ผลิตภัณฑ์ปลอกหมอนอิง
                      • กลุ่มผ้าห่มนวม หมู่ 2 บ้านมะเกลือเก่า ผลิตภัณฑ์ผ้าห่มนวม
                      • กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง หมู่ 5 บ้านหนองม่วง ผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือ
                      • กลุ่มลูกปะคบสมุนไพร หมู่ 5 บ้านหนองม่วง ผลิตภัณฑ์ลูกปะคบสมุนไพร
                      • กลุ่มสมุนไพรบ้านวังรางใหญ่ หมู่ 6 บ้านวังรางใหญ่ ผลิตภัณฑ์น้ำกระชายดำ
                      • กลุ่มทำน้ำตาลอ้อย หมู่ 11 บ้านหนองเลาใหญ่ ผลิตภัณฑ์น้ำตาลอ้อย