องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา :www.makluakao.go.th
 
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สถิติการให้บริการการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า [ 1 เม.ย. 2562 ]16
2 ผังขั้นตอนการให้บริการข้อมูลข่าวสาร [ 2 ต.ค. 2560 ]15
3 แบบคำขอข้อมูลข่าวสารของราชการ [ 10 พ.ค. 2560 ]16
4 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่่าวสารฯ [ 26 ม.ค. 2559 ]15
5 ระเบียบฯ ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๕๙ [ 15 ม.ค. 2559 ]16
6 ประกาศจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า [ 31 มี.ค. 2551 ]16
7 พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ [ 30 พ.ย. 542 ]15
8 พรบ.สภาตำบลและอบต. พ.ศ. 2537 [ 30 พ.ย. 542 ]14
9 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา (1) [ 30 พ.ย. 542 ]13
10 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา (2) [ 30 พ.ย. 542 ]15
11 พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพัฒนาอนุญาตฯ [ 30 พ.ย. 542 ]15
12 พรฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 [ 30 พ.ย. 542 ]17